Posykujeme kompletní poradenství se založením a provozem

Dle Vašeho fáze Vašeho záměru nabízíme různé druhy konzultací.

Součástí prvotní konzultace je okruh těchto témat:

 • Nastínění vhodných variant 
 • Vhodné prostory - doporučení k záměru
 • Doporučená forma (školka, jesle, dětská skupina...)
 • Dotace a jejich výše v závislosti na formě
 • Cenotvorba, školné, zákazníci
 • Strava, poskytovatelé a požadavky
 • Maketingové nástroje, nástroje pro správu zařízení
 • Personalistika a požadavky, vzdělání provozovatele, odpovědné osoby
 • Legislativa, dotčené orgány (hygiena, hasiči, životní prostředí, stavební úřad...)

První konzultace je v rozsahu cca 90 minut. 
Cena konzultace je 8.000 Kč bez DPH.

Výsledkem prvotní konzultace by pro Vás měl být souhrn informací, jakou formu provozu péče či vzdělávání dětí zvolit, jakou finanční náročnost lze očekávat, s jakou částkou je třeba počítat pro založení takového provozu. V následných konzultacích se budeme věnovat posouzení rentability v závislosti na místě a městě/kraji/obci, doporučení k provozu s dotací a případné směrování k získání dotace a dotačních podmínek, posouzení případných prostor včetně fyzické kontroly na místě a posouzení proveditelnosti úprav vedoucích k dodržení legislativy, doporučení k založení formy společnosti, spolku, neziskové org. atd. 

Naši konzultanti v dané oblasti působí minimálně 14 let. 

V případě zájmu napište email na: info@jesle.eu, a nebo zavolejte na 232 000 800.

Varianty založení péče o děti nebo vzdělávacího zařízení.

Buď ji zakládat jako čistě soukromou mateřskou školku, jejíž právní forma bývá s.r.o.,
případně poskytovat hlídání dětí formou OSVČ, nebo bude provoz formou dětské skupiny a zřizovatelem nezisková organizace (což budete zase vy, jako provozovatel), nebo formou spolku.

V tomto článku se zaměříme na několik případů a zkusíme nastínit výhody a nevýhody daných řešení:

 

Děti do tří let věku (jesle, nebo dětská skupina)

Pokud se jedná o skupinu dětí do tří let věku, pak se jedná o vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku. V případě vázané živnosti je zapotřebí kromě všeobecných podmínek (18 let, právní způsobilost a trestní bezúhonnost) také odborná způsobilost. A to odborná způsobilost k výkonu povolání:

všeobecné sestry (§ 5 zákona č. 96/2004, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče) nebo zdravotnického asistenta (§ 29) nebo ošetřovatele (§ 36) nebo porodní asistentky (§ 6) nebo záchranáře (§ 18),

sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zákona o sociálních službách (toto řeší § 110 odst. 4 a 6, § 116 odst. 5 a § 117 zákona č. 108/2006, o sociálních službách).

Pokud takové vzdělání nemáte, můžete využít institut odpovědného zástupce.

Další variantou je pak Dětská skupina

Dětská skupina představuje zařízení pravidelné péče o děti, a to pro děti ve věkovém rozpětí od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Kolektiv tvoří maximálně 24 dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny do 12 dětí. Přítomny jsou dvě nebo i více pečujících osob podle počtu dětí ve skupině, což přesně vymezuje zákon. Na každých 6 dětí ale vždy připadá alespoň 1 pečující osoba. Pečující osoby splňují odbornou kvalifikaci danou zákonem, jedná se především o pedagogické, sociální či zdravotnické profese.

Mikrojesle

Jedná se o službu v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, hrazeného z Evropského sociálního fondu. Stejně jako v případě dětské skupiny se jedná o službu neziskového charakteru. Mikrojesle představují pravidelnou péči o děti od šesti měsíců do čtyř let. Kolektiv tvoří maximálně 4 děti na 1 pečující osobu. Péče je založena na individuálním charakteru a odpovídá věkovým potřebám každého dítěte. Jedná se o doplněk péče rodinné, nikoli o její náhradu. Provoz mikrojeslí musí být zajištěn alespoň 5 dní v týdnu minimálně 8 hodin denně. Záleží však na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby, na jak dlouho dítě do mikrojeslí umístí. Některé děti, zejména ty nejmladší, pobývají v mikrojeslích 2 hodiny denně. Zřizovatelem mikrojeslí může být obec, příspěvková organizace obce, neziskové organizace nebo právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení v partnerství s obcí. Mikrojesle může provozovat i pečující osoba ve své domácnosti, kde může zároveň pečovat také o maximálně 2 vlastní děti.

Individuální péče

Pokud bude školka nabízet i individuální péči. Je třeba uvažovat o volné živnosti Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Volná živnost nevyžaduje žádné vzdělání, stačí splnit jen všeobecné podmínky (viz výše).

 

Děti od tří let věku

pod volnou živností Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Obsahem živnosti je výchova dětí nad tři roky věku, která není v denním režimu a tedy i v předškolních zařízeních (hlídacích koutcích), výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Obsahem živnosti je i výuka jazyků, výuku hry na hudební nástroj..., takže v rámci této živnosti lze nabízet i kroužky a různé zájmové aktivity.

 

Dotace pro provoz předškolního zařízení, školky, dětské skupiny, mikrojeslí

Mateřská škola

Pokud je MŠ čistě soukromým zařízením, které vzniklo na základě živnostenského oprávnění a nepodléhá síti Ministerstva školství ČR, nemá nárok na žádné dotace ani příspěvky tohoto ministerstva. Pokud se mateřská škola zapíše do rejstříku škol MŠMT může požádat o národní dotace jako škola.  V opačném případě se může zajímat o Program na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání. Dotace je ale možné získat například z rozpočtu kraje nebo obce. Dále pak z programu ZÁRUKA (záruky za provozní úvěry). Pokud je MŠ na venkově je možné usilovat o prostředky z Programu rozvoje venkova - III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.

Mikrojesle

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte.

V rámci výzvy č. 126 a 127 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích, vyhlášené v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Na zřízení a provoz mikrojeslí bylo z Evropského sociálního fondu připraveno 140 milionů korun. Zájem o podporu byl téměř dvojnásobný, celkem 123 subjektů žádalo téměř 235 milionů korun. Celkem vzniklo 72 mikrojeslí po celé České republice v rámci finanční dotace za 131 milionů Kč. V roce 2019 byly vyhlášeny nové výzvy  č. 69 a č. 70 na podporu provozu stávajících a na vznik několika nových mikrojeslí v celkové alokaci přes 253 milionů korun. Bylo podpořeno 99 projektů (z původních 102 projektů 3 odstoupily), z toho vznikne 37 nových zařízení.

Dětská skupina a jesle

Je možné zažádat si o dotaci z OPZ na vybudování/transformaci a provoz dětské skupiny pro Prahu i mimo Prahu na období 24 měsíců. Jedná se o skvělou možnost, jak zahájit či financovat stávající podnikání téměř bez rizika.

​Dětskou skupinu můžete vytvořit jak podnikovou (pro děti zaměstnanců), tak i pro veřejnost. Dotace je většinou 100%, financování ex-ante.

Při 6 dětech získáte cca 1,3 mil. Kč.

101. výzva „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu“, podporován bude pouze provoz zařízení. Alokace je 2,125 miliardy a jedná se o průběžnou výzvu (záleží na termínu podání).

103. výzva „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz v Praze“, podporován bude pouze provoz zařízení. Alokace je 350 milionů a jedná se o průběžnou výzvu (záleží na termínu podání).

 

Další podklady k založení se liší dle typu zařízení - obecně tedy:

Vzdělávací program, provozní a školní řád

Stravování

Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Ta rozlišuje mezi školní jídelnou (vydává jídla, která sama připravuje) a výdejnou (vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb). Takže mateřská školka nemusí mít svoji vlastní kuchyni.

Počet dětí ve třídě

Podle vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání mateřská školka s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská školka se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Třída mateřské školky se přitom naplňuje do počtu 24 dětí. Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí.

Maximální počet dětí v dětské skupině je 24

 

Hygienické normy

Hygienické požadavky na školky upravuje vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Především se řeší uspořádání stavby, vybavení nábytkem, zásobování vodou, úklid, regulace denního světla atp. Pro bližší poznání této problematiky je zapotřebí se detailně seznámit s příslušným zákonem.

Zařízení a provozovny pro děti předškolního věku – tj. mateřské školy, provozovny živnosti péče o dítě do tří let věku v denním režimu apod.

Vyhláška  MZ ČR  č.  410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

 

Výtah z vyhlášky MZ ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění:

Prostorové podmínky: Nezastavěná plocha pozemku u zařízení určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně travnaté plochy, musí činit nejméně 4 m2 na 1 dítě. Pozemek musí být oplocen z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti dětí. V zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy musí činit nezastavěná plocha pozemku určená pro pobyt a hry dětí nejméně 4 m2 na 1 dítě bez ohledu na věk dětí. Pozemek musí být oplocen z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti dětí.

Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky určené pro zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být zohledněna ochrana zdraví dětí a žáků. Dřeviny nesmí způsobit snížení parametrů denního osvětlení ve výukových a pobytových místnostech pod požadovaný limit (dle ČSN 730580 – 1, 2, 3). Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi budov musí být stejná, jako je její předpokládaná maximální výška. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být řádně udržovány. Pro údržbu musí být užívána voda alespoň I. třídy jakosti odpovídající české technické normě upravující jakost vody pro závlahu (dle ČSN 757143).

Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání předškolního zařízení musí umožňovat výuku, volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu s otužováním, tělesná cvičení a zajištění stravování, pokud toto není zajištěno v jiném stravovacím zařízení. Na 1 dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li ložnice, jídelna nebo tělocvična stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2 na 1 dítě. Plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit 1,7 m2 na 1 dítě. Lehátko nebo lůžko musí poskytovat pevnou oporu zad. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Každé dítě musí mít k dispozici individuálně přidělené, označené lůžkoviny. Patrová lůžka nelze použít v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a v školských ubytovacích zařízeních pro děti a žáky mladší 7 let.

Podlahy v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí odpovídat charakteru činnosti upravené zvláštním právním předpisem o technických požadavcích na stavby (dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby) a musí být snadno čistitelné. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být dodrženy normové hodnoty podle příslušné české technické normy upravující optimální doby dozvuku (dle ČSN 730527).

 

Vybavení nábytkem: Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a podporuje správné držení těla. Židle a stoly pro děti musí splňovat normové hodnoty české technické normy upravující velikostní ukazatele nábytku (dle ČSN EN 1729-1 platná od ledna roku 2007).

 

Osvětlení: Ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělávání, určených k dlouhodobému pobytu musí být vyhovující denní osvětlení odpovídající normovým požadavkům (dle ČSN 730580 – 1, 2, 3).

Parametry umělého osvětlení ve vnitřních prostorech budov musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory. Barevný tón umělého světla volit pro hodnoty Ēm ≤ 200 lx teple bílý; 200 lx < Ēm ≤ 1000 lx neutrálně bílý; Ēm > 1000 lx chladně bílý podle normových požadavků (dle ČSN EN 12464-1). Rovnoměrnost umělého osvětlení na chodbách a schodištích musí být větší než 0,2. Pro většinu zrakových činností v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se vyžaduje směr denního osvětlení zleva a shora. Svítidla u soustav umělého osvětlení se umísťují na strop rovnoběžně s okenní stěnou, pokud to umožňuje stavební dispozice místnosti, zejména klenby nebo překlady. Při zrakově obtížných a náročných činnostech je nejvhodnější orientace osvětlovacích otvorů na neslunečnou stranu.

 

Výška horizontálních srovnávacích rovin pro návrh a posouzení osvětlení místa zrakového úkolu:

 • u denního osvětlení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku je 0,45 m nad podlahou,
 • u umělého osvětlení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku je dána převládající výškou stolů, v ostatních prostorách herny a v ložnici úrovní podlahy.

Osvětlovací soustavy a části vnitřních prostorů odrážející světlo musí být čištěny a obnovovány ve lhůtách daných plánem údržby v souladu s projektem osvětlení a musí být udržovány v takovém stavu, aby požadované vlastnosti osvětlení byly splněny po celou dobu života osvětlovací soustavy (tj. nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů).

Rovněž musí být v souladu s normovými požadavky (dle ČSN 730580 – 1, 2, 3) řešena regulace denního osvětlení, zábrana oslnění a rozložení světla.

 

Mikroklimatické podmínky: Stavební řešení budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání musí být navrženo tak, aby povrchová teplota vnitřních částí obvodových stěn nebyla po celý rok podstatně rozdílná od teploty vzduchu v místnosti. V místnosti, kde je použito přirozené větrání okny, musí být okna zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy.

 

Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny vzduchotechnickým zařízením.

Centrální šatny dětí bez přirozeného větrání musí být větrány nuceně podtlakově s výměnou vzduchu v souladu s požadavky upravenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami.

 

Parametry mikroklimatických podmínek (příloha č. 3 předmětné vyhlášky):

Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než 16 °C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven.

Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31°C, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.

Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostotách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření.

Zásobování pitnou vodou: Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí mít zajištěnu dodávku tekoucí pitné vody podle zvláštního právního předpisu (dle § 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb.). Z kapacitních hledisek musí dodávka splňovat tyto požadavky: na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 litrů vody na den.

Provozní podmínky: V předškolních zařízeních je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku  smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí nebo pozemku i stíněných teras v co největším rozsahu.

Úklid a výměna lůžkovin: Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí:

 • denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
 • denně vynášením odpadků,
 • denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,
 • nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů,
 • nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
 • nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů,
 • malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a
 • pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.

Výměna lůžkovin pro děti předškolního věku se provádí nejméně jednou za 3 týdny, výměna ručníků jednou za týden; v případě potřeby ihned.

Použité lůžkoviny se nesmí třídit v pobytových místnostech a ukládají se do vhodných transportních obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité lůžkoviny v obalech se skladují ve vyčleněném prostoru. Čisté lůžkoviny se skladují v samostatných skladech nebo v čistých, uzavíratelných skříních nebo na policích v obalech.

Požadavky na hygienické zařízení: V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku musí být záchody a umývárny přístupné ze šatny a denní místnosti dětí, nedělí se podle pohlaví a musí být osvětleny a větrány (požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce).

 

Počty hygienických zařízení pro děti předškolního věku se stanoví takto: Záchody a umývárny u těchto zařízení se nedělí podle pohlaví. Pro 5 dětí musí být zřízena 1 dětská mísa a 1 umyvadlo. Maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry, které se umisťují zpravidla ve výši 40 cm. Umývadla se umisťují zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou. Umyvadla musí být napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí. Každé umyvadlo se opatří pouze 1 výtokovým ventilem. Umývárna se vybavuje 1 až 2 sprchami řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci.

 

Počty hygienických zařízení v provozovnách živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu se stanoví takto: Záchody a umývárny u těchto zařízení se nedělí podle pohlaví a na 5 dětí musí připadat 1 dětská mísa a 1 umyvadlo. Počet dětských mís lze z jedné třetiny nahradit dětskými nočníky. Umývárna se dále vybavuje podle věku dětí dětskou vaničkou se sprchou nebo sprchovým boxem a s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody. Umyvadla se osazují tak, aby výška horní hrany nepřekročila 43 cm nad podlahou. Umyvadla a sprcha musí být opatřena pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísící baterii umístěnou mimo dosah dětí. Umývárna se dále vybavuje přebalovacím stolem a krytým nášlapným odpadkovým košem.

 

Všechna hygienická zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena mýdlem v dávkovači a musí být zajištěna možnost osoušení rukou, tj. ručníky na jedno použití nebo pokud není řešeno osoušení rukou ručníky na jedno použití, má každé dítě vlastní ručník umístěný tak, aby se vzájemně ručníky nedotýkaly. Ve všech hygienických zařízeních musí být vždy k dispozici toaletní papír. Stěny a podlahy každého hygienického zařízení musí být omyvatelné a čistitelné do výše nejméně 1,5 m a snadno dezinfikovatelné. Pokud jsou součástí hygienického zařízení sprchy, musí mít zajištěn přívod tekoucí pitné studené a teplé vody.

 

Úklidová komora: V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být alespoň v jednom podlaží odvětraná úklidová komora s omyvatelnými stěnami, vybavena výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a na každém dalším podlaží prostor s výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a odvětraným prostorem pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek.

Přílohy:

 

Zásady pro práci žáků vsedě a ergonomické parametry školního nábytku (příloha č. 2 k vyhlášce 410/2005 Sb., v platném znění)

 

 1. Funkční rozměry nábytku pro dodržení fyziologického sedu a správné postavení páteře

            a pánve:

 1. Výška sedadla je rovna délce bérce, zvětšené o výšku nízkého podpatku (1 - 2 cm), tj. chodidla jsou při zadním sezení celou plochou v pevném kontaktu s podlahou tak, aby bylo možno se o ně pevně opřít.
 2. Efektivní hloubka sedadla podepírá nejméně 2/3 délky stehna. Přední hrana sedadla nesmí zasahovat do podkolenní jamky a musí být zaoblená.
 3. Opěradlo slouží především jako opora beder, nikoliv hrudní páteře. Pro volný pohyb horních končetin nemá sahat výš, než k dolnímu úhlu lopatek.
 4. Výška pracovní plochy stolu je umísťována ve výšce loktů volně spuštěných paží sedícího žáka.
 5. Vhodný je snadno nastavitelný náklon desky stolu. Stupeň nastavení pro psaní je 10 až 16 stupňů, pro čtení až 35 stupňů.

 

 1. Židle a stoly v kontaktu s podlahou musí být stabilní. Pro dynamický sed je vhodný kyv sedáku v předozadní rovině od  - 5 do + 5 stupňů.

 

 1. Nejméně namáhavý sed, jak pro svalovou aktivitu, tak pro tlak na meziobratlové ploténky, je v mírném záklonu s podepřenou páteří (relaxační sed).

 

 1. Z důvodu snižování statického přetěžování svalových skupin pohybového aparátu je důležité funkční střídání poloh. Vhodné je krátkodobé zařazování alternativních poloh mimo lavici (například klek, leh) a používání pomůcek pro dynamický sed (například balanční míče, overball, balanční podložky).

 

Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek

 (příloha č. 3 k vyhlášce 410/2005 Sb., v platném znění)

 

Tabulka č. 1: Množství přiváděného čerstvého vzduchu v učebnách, tělocvičnách, šatnách a hygienických zařízeních v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání:

Typ prostoru

Množství vzduchu [m3.hod-1]

Učebny

20 - 30 na 1 žáka

Tělocvičny

20 - 90 na 1 žáka*

Šatny

20 na 1 žáka

Umývárny

30 na 1 umyvadlo

Sprchy

150 - 200 na 1 sprchu

Záchody

50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár

*s ohledem na konkrétní využití (dle druhu prováděného cvičení) a kapacitu tělocvičny

 

Celoročně přípustné parametry mikroklimatických podmínek

 

Tabulka č. 2: Průměrné hodnoty výsledných teplot, rychlostí proudění a relativní vlhkosti vzduchu:

Typ prostoru

Výsledná teplota

Rychlost proudění

Relativní vlhkost

 

tg min [°C]

tg opt [°C]

tg max [°C]

va [m.s-1]

rh [%]

Učebny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu

20

22 ± 2

28

0,1 - 0,2

30 - 65

Tělocvičny

18

20 ± 2

28

0,1 - 0,2

30 - 65

Šatny

20

22 ± 2

28

0,1 - 0,2

30 - 65

Sprchy

24

-

-

-

-

Záchody

18

-

-

0,1 - 0,2

30 - 65

Chodby

18

-

-

0,1 - 0,2

30 - 65

Rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 °C.

Tam, kde je rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru tg a teplotou vzduchu ta menší než 1°C, lze jako výslednou hodnotu teploty použít hodnotu ta [°C] naměřenou suchým teploměrem.

Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostotách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření.

Kolaudace prostor

Reference

Pokud se chcete zeptat na zcela konkrétní věc ohledně zřízení mateřské školky, můžete oslovit už fungující školku například z vašeho regionu.

Uvažujete o zřízení dětské skupiny, ale bojíte se, že to bude příliš složité? Projděte si s námi proces zřízení krok za krokem.

 1. Informujte se o základních požadavcích, které jsou na dětské skupiny kladeny (informace naleznete v Z DE).
 2. Zjistěte, zda mají rodiče o využívání služby péče o děti v dětské skupině zájem.
 3. Stanovte si parametry služby na základě Vašich možností a potřeb rodičů. Jejich součástí by mělo být také:zpracování základní představy o provozních podmínkách služby (např. otevírací doba, počet dětí), vytipování vhodných prostor, časový harmonogram (stavební úpravy, výběr personálu, vybavení prostor, zahájení provozu), stanovení výše úhrady za službu ze strany rodičů a případného spolufinancování z rozpočtu poskytovatele, postupu při řešení jednotlivých souvisejících záležitostí (např. fakturace úhrady), řešení stravování (vlastní nebo dodavatelsky)
 4. Začněte řešit vhodnost prostor k péči o děti, které jste si dříve vytipovali. Prostory musí splňovat požadavky zákona o dětské skupině a vyhlášky č. 281/2014 Sb. pro skupiny do 12 děti nebo  č. 410/2005 Sb. pro skupiny nad 12 dětí. Následně se obraťte na stavební úřad, hygienickou stanici a hasičský záchranný sbor, abyste zjistili, jak bude třeba prostory upravit.
 5. Zajistěte schválení prostor dotčenými orgány a uzavřete pojistnou smlouvu o odpovědnosti za újmu.
 6. Začněte hledat pečující personál.
 7. Zpracujte si pravidla organizace pro péči o děti a ve spolupráci s pečujícími osobami připravte plán výchovy a péče, včetně plánu aktivit a začněte vybavovat prostory.
 8. Podejte si žádost o zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině a doložte všechny dokumenty, požadované k získání oprávnění k poskytování služby. Evidenci poskytovatelů vede Ministerstvo práce a sociálních věcí a žádost můžete odeslat prostřednictvím elektronikcé evidence e-EDS, poštou nebo datovou schránkou, případně osobně doručte na podatelnu MPSV.
 9. Předejte rodičům informaci o zahájení provozu služby péče o děti v dětské skupině včetně informace o postupu při nahlášení dítěte do dětské skupiny.
 10. Podepište s rodiči smlouvy o poskytování péče v dětské skupině.

 

Související zákony

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

 

Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol:
Žádost o zápis školy do rejstříku škol a školských zařízení se podává u krajského úřadu příslušného podle sídla právnické osoby, která bude činnost školy nebo školského zařízení vykonávat, do 30. září. Oddělení všech škol, jejichž činnost vykonává jedna právnická osoba, se musí nacházet na území kraje, v němž má sídlo tato právnická osoba. Účastníkem řízení ve věcech rejstříku škol a školských zařízení je navrhovatel; v případě školské právnické osoby a příspěvkové organizace také jejich zřizovatel. Navrhovatelem je právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení; v případě příspěvkové organizace může být navrhovatelem také její zřizovatel. Pokud je navrhovatelem příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele. Pokud právnická osoba, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, dosud nevznikla, je navrhovatelem její zřizovatel, zakladatel či jiná osoba, která je v souladu s právními předpisy oprávněna jednat za právnickou osobu do jejího vzniku. Pokud právnická osoba, která bude vykonávat činnost škol a/nebo školských zařízení, dosud nevznikla, je navrhovatelem její zřizovatel, zakladatel či jiná osoba, která je v souladu s právními předpisy oprávněna jednat za právnickou osobu do jejího vzniku. V tomto případě bude zápis do rejstříku Š a ŠZ proveden bez IČO a zápis IČO do rejstříku Š a ŠZ proběhne následně až po zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku.
 

1. Žádost - průvodní dopis, v němž je uvedeno, oč navrhovatel žádá a dále odůvodnění této žádosti. Pokud nebude možné žádost podat v zákonném termínu (viz výše), je nezbytné do průvodního dopisu uvést, že o zápis je žádáno v souladu s § 146 odst. 2 školského zákona v mimořádném termínu, s uvedením důvodu zmeškání termínu pro předložení žádosti.

2. Vyplněný formulář žádosti – Je třeba správně a přesně doplnit všechny požadované údaje, aby později nebyly v rejstříku Š a ŠZ zapsány chybné informace. Formulář žádosti je včetně příloh dostupný na webu MŠMT - https://www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/formulare-zadosti: Jedná se v první řadě o základní identifikační údaje o škole a jejím zřizovateli včetně údajů o statutárním orgánu školy podle § 147 odst. 1 písm. a) až e) a dále o dokumenty uvedené v dalším výčtu: 2

3. Rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti Š a/nebo ŠZ s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven. Rámcový popis personálního zajištění - musí obsahovat zejména vymezení plánovaného počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků Š a/nebo ŠZ s ohledem na plánovanou kapacitu Š a/nebo ŠZ. Nejedná se o konkrétní jmenný seznam s případnými dalšími osobními údaji, ale u každého z pracovníků by mělo být uvedeno jeho zařazení ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpokládaná odborná kvalifikace. Rámcový popis majetkového zajištění - musí zahrnovat popis prostor, ve kterých budou vzdělávání nebo školské služby poskytovány a také popis movitých věcí, které jsou nezbytné k zajištění řádné činnosti Š a/nebo ŠZ (tzn. vybavení těchto prostor, učebnice a další učební pomůcky, případné kompenzační pomůcky nutné ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, jak bude zajištěno uskutečňování praktického vyučování a praktické přípravy, možnost využití venkovního hřiště, tělocvičny, knihovny atd.). V tomto popisu by mělo být uvedeno také to, kdo vlastní výše uvedené prostory, kdo vlastní movitý majetek a z jakých finančních zdrojů byl hrazen jeho nákup. Finanční zajištění činnosti Š nebo ŠZ - Z hlediska finančního zajištění činnosti školy nebo školského zařízení je stěžejní doložení dalších zdrojů finančních prostředků vedle finančních prostředků poskytovaných na činnost školy nebo školského zařízení ze státního rozpočtu za podmínek stanovených v části čtrnácté školského zákona. Je třeba však uvést všechny zdroje, s nimiž je při financování činnosti Š a/nebo ŠZ počítáno (např. vybrané příspěvky od dětí, žáků nebo studentů atd.). Š a/nebo ŠZ zapsané v rejstříku Š a ŠZ má po splnění předem stanovených podmínek nárok na čerpání dotace ze státního rozpočtu.

4. Smlouva o zajištění školního stravování - tuto smlouvu předkládají pouze právnické osoby, které budou vykonávat činnost školského zařízení poskytujícího školní stravování stím, že jídlo nebudou samy vařit. V tomto případě lze školní stravování smluvně zajistit i u jiné osoby poskytující stravovací služby.

5. Doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost Š a/nebo ŠZ, ke všem prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby. Toto právo musí svědčit právnické osobě, která bude vykonávat činnost Š a/nebo ŠZ, nikoliv jiné osobě (např. jejímu zřizovateli nebo statutárnímu orgánu). Pokud tato právnická osoba z právního hlediska dosud nevznikla, je třeba posoudit, kdo je oprávněn jménem dané právnické osoby jednat ještě před jejím vznikem (tedy např. i uzavírat smlouvy o převodu vlastnického práva nebo o vzniku užívacího práva). V případě vlastnického práva bude vhodným dokladem zejména výpis z katastru nemovitostí (vzhledem ke skutečnosti, že se musí jednat o doklady věrohodné a aktuální, neměl by být výpis starší než 6 měsíců) dokládající vlastnictví nemovitosti, případně smlouva o převodu vlastnického práva (smlouva kupní či darovací). V případě užívacího práva se jedná zejména o smlouvu o nájmu nebo smlouvu o výpůjčce (připadá též v úvahu smlouva o podnájmu, pokud v souladu s občanským zákoníkem je její součástí souhlas vlastníka nemovitosti). Doporučujeme ve smlouvě o nájmu i podnájmu výslovně uvádět, že účelem nájmu uvedeno poskytování vzdělávání. (Dle § 147 odst. 2 školského zákona lze tento doklad doložit dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.)

6. Stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby. 3 Ze stanoviska stavebního úřadu musí jasně vyplývat, pro jaký účel lze dané prostory užívat (to lze dovodit z kolaudačního rozhodnutí, ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného investora, stavebního povolení, oznámení o užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu - ten je v zásadě nezbytný k započetí užívání stavby pro daný účel). Stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) musí obsahovat především vyjádření v tom smyslu, zda příslušné prostory jsou vyhovující z hlediska právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Z obou těchto dokladů musí být zřejmé, jakému nejvyššímu počtu osob lze v příslušných prostorách poskytovat předmětné vzdělávání (předškolní vzdělávání v mateřské škole, základní škole, základní umělecké škole, střední škole a vyšší odborné škole) a školské služby (ve školní jídelně, ve školní jídelně - výdejně, ve školní družině, ve školním klubu atd.), přičemž je nezbytné odvodit, že se jedná o počet osob, kterým je možné tyto služby poskytovat v jednom okamžiku. Stejně jako v předchozím bodě by kvůli věrohodnosti a aktuálnosti neměly být tyto doklady starší než 6 měsíců). (Dle § 147 odst. 2 školského zákona lze tento doklad doložit dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.)

7. Doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby, která bude vykonávat činnost Š a/nebo ŠZ. V tomto případě jde o doložení skutečnosti, že již uskutečnilo příslušnými právními předpisy předvídané právní jednání spočívající ve zřízení či založení právnické osoby, která má činnost Š a/nebo ŠZ vykonávat. O jaký konkrétní doklad se bude jednat, vyplývá z právních předpisů upravujících příslušnou právní formu právnické osoby. Název právnické osoby, která bude činnost Š a/nebo ŠZ vykonávat, musí být v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 a 3 školského zákona (název musí obsahovat vždy označení příslušného druhu nebo typu školy, označení příslušného druhu nebo typu školského zařízení v souladu s § 8a školského zákona). Toto ustanovení školského zákona se netýká názvu mateřské školy určené ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů (firemní mateřská škola). V tomto případě název firemní mateřské školy nemusí druh nebo typ školy obsahovat (§ 34 odst. 8 školského zákona).

8. Doklad osvědčující vznik právnické osoby, která bude vykonávat činnost Š a/nebo ŠZ, pokud se nejedná o školskou právnickou osobu. Doklad o vzniku dané právnické osoby se uvádí pouze v případě, že tato právnická osoba v okamžiku podání žádosti již právně skutečně existuje. Doklad o vzniku příslušné právnické osoby se nepožaduje (a to ani následně) v případě, že příslušná právnická osoba má existovat v právní formě školské právnické osoby, a to z důvodu, že řízení o jejím zápisu do rejstříku školských právnických osob je spjato se samotným řízením o zápisu příslušné Š a/nebo ŠZ, jejichž činnost by měla tato právnická osoba vykonávat, do rejstříku Š a ŠZ.

9. Seznam oborů vzdělání, včetně forem a délek vzdělávání a vyučovacího jazyka, pokud je jiný než český v případě školy a seznam školských služeb v případě školského zařízení, doklad o akreditaci vzdělávacího programu nebo vzdělávacích programů v případě vyšší odborné školy. Tyto údaje se uvádějí přímo v žádosti (viz bod 1. žádost) a ve formuláři žádosti (viz bod 2). Údaje se pochopitelně neuvádějí u těch druhů škol, u kterých se obory vzdělání a formy vzdělávání v souladu se školským zákonem nevymezují (mateřské školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). 4 V případě, že se podává žádost o zápis vyšší odborné školy, je nutné doložit pravomocné rozhodnutí MŠMT o akreditaci vzdělávacích programů pro obory vzdělání, které má v úmyslu daná vyšší odborná škola uskutečňovat.

10. Seznam míst, kde probíhá výuka nebo jsou poskytovány školské služby – pro každou školu nebo školské zařízení (dle § 144 odst. 1 písm. g).

11. Jméno a příjmení, datum narození ředitele Š a/nebo ŠZ, doklad o jeho jmenování do funkce a doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele Š nebo ŠZ. V případě dokladů osvědčujících splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele jde o životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání, výpis z rejstříku trestů a doklad o zdravotní způsobilosti. Pokud je ředitel současně statutárním orgánem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, uvede se i místo trvalého pobytu (bydliště). (Dle § 147 odst. 2 školského zákona lze tento doklad doložit dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení. Dodatečné doložení se v praxi neuplatní v případě, že daná právnická osoba již vykonává činnost nějaké Š či ŠZ, a že je tedy i funkce ředitele Š nebo ŠZ již prakticky vykonávána.)

12. Navrhovaný nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve Š nebo ŠZ, včetně jejich odloučených pracovišť, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek. Tyto údaje se uvádějí přímo v žádosti (viz bod 1. žádost) a ve formuláři žádosti (viz bod 2). Upozorňujeme, že navrhované nejvyšší povolené počty musí být v souladu se stanovisky dle bodu 6.

13. Čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, nemá daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení, a že nebyl v posledních třech letech proveden výmaz zapsané osoby, jejímž byl zřizovatelem, ze školského rejstříku z důvodů uvedených v § 150 odst. 1 písm. c) až f); uvedené se vztahuje také na jiné právnické osoby, které budou vykonávat činnost Š a/nebo ŠZ, a jejich statutární orgány.

14. Datum zahájení činnosti Š a/nebo ŠZ. Navrhovatel v žádosti uvede předpokládané datum zahájení činnosti Š a/nebo ŠZ. Standardně se jedná o začátek školního roku následujícího po dni podání žádosti. V žádosti však lze uvést i jiné datum, pokud by se však jednalo o datum, které nesplňuje podmínky uvedené v § 146 odst. 1 školského zákona, posuzuje se v rámci řízení o zápisu Š a/nebo ŠZ do rejstříku tato skutečnost v souladu s podmínkami stanovenými v § 146 odst. 2 školského zákona. V žádném případě nesmí datum zahájení činnosti Š nebo ŠZ předcházet dni podání žádosti, resp. ani dni nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, který vede rejstřík Š a ŠZ, o zápisu dané Š a/nebo ŠZ do rejstříku.

15. Stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo základní umělecká škola působit, pokud není jejich zřizovatelem. Dokládá se vždy při zápisu základní školy nebo základní umělecké školy a v některých případech v případě změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení. Jedná se o stanovisko obce vydávané v její samostatné působnosti dle § 8 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. Není výslovně požadováno, aby se jednalo o stanovisko kladné, žádost tedy může být předložena i v případě záporného stanoviska obce, neboť orgán, který vede rejstřík Š a ŠZ není tímto stanoviskem obce při svém rozhodování pevně vázán a je na jeho správním uvážení, jak s tímto stanoviskem naloží. 5

16. Stanovisko kraje, na jehož území bude střední nebo vyšší odborná škola působit, pokud není jejich zřizovatelem. Tento požadavek se týká pouze středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Platí, že není výslovně požadováno, aby se jednalo o stanovisko kladné, žádost tedy může být předložena i v případě záporného stanoviska kraje, neboť orgán, který vede rejstřík Š a ŠZ není tímto stanoviskem kraje při svém rozhodování pevně vázán a je součástí podkladů pro jeho správním uvážení při projednávání rozhodnutí o zápisu. Žádost včetně všech ostatních dokumentů musí mít podobu originálu nebo úředně ověřené kopie. V případě dodatečného dokládání zákonem stanovených dokumentů (viz § 147 odst. 2 školského zákona) je třeba upozornit, že rozhodnutí o zápisu Š a/nebo ŠZ do rejstříku nabývá v těchto případech účinnosti až doložením těchto chybějících dokumentů. To znamená, že orgán, který vede rejstřík Š a ŠZ, vydal rozhodnutí, kterým vyhověl zápisu Š a/nebo ŠZ do rejstříku a rozhodnutí posléze nabylo právní moci (je konečné a nelze proti němu podat řádný opravný prostředek), ale účinnosti (tedy možnosti podle něj skutečně postupovat) nabývá právě až doložením chybějících dokladů, což musí být učiněno do dne zahájení činnosti Š a/nebo ŠZ uvedeného v rozhodnutí (konkrétně pokud je stanovena účinnost zápisu např. 1. září, musí být dokumenty doloženy nejpozději 31. srpna). Pokud do tohoto data navrhovatel chybějící doklady nedoloží, rozhodnutí o zápisu do rejstříku Š a ŠZ vůbec nenabude účinnosti (jako by k zápisu vůbec nedošlo). V případě, že z dodatečně doložených dokumentů následně vyplyne, že nejsou dány předpoklady pro řádnou činnost Š a/nebo ŠZ, postupuje se dále podle § 150 odst. 1 písm. f) školského zákona a daná Š a/nebo ŠZ bude vymazána, a to z důvodu, že došlo k takovým změnám, za kterých by zápis Š a/nebo ŠZ do rejstříku vůbec nemohl být proveden. Je nezbytné odlišovat „účinnost zápisu do rejstříku Š a ŠZ“, která je vyjádřena ve výroku rozhodnutí, od „účinnosti rozhodnutí o zápisu Š nebo ŠZ do rejstříku“. Rozhodnutí může nabýt účinnosti např. již v srpnu školního roku, ve kterém byla žádost o zápis do rejstříku Š a ŠZ podána (a to dnem, kdy navrhovatel doloží chybějící doklady), účinnost zápisu však zůstává stále stejná (většinou jde o datum 1. září následujícího školního roku). Pokud zároveň probíhá řízení o zápisu více Š a ŠZ, jejichž činnost bude vykonávat jedna právnická osoba a jejichž rejstřík vede jeden správní orgán (jde vždy buď o krajský úřad, nebo MŠMT), dokládají se údaje a doklady, které jsou pro tato řízení společné, pouze jednou. Za společné doklady lze považovat zejména ty uvedené v § 147 odst. 1 písm. b), c), d), e), i), j), l) a n).

 

 

Otázky a odpovědi

cialis and cock sling use

&lt;a href=https://cialiswwshop.com/&gt;tadalafil cialis from india&lt;/a&gt;

walmart pharmacy and cialis

&lt;a href=https://cialiswwshop.com/&gt;generic name for cialis&lt;/a&gt;

cialis how it works

&lt;a href=https://vslasixv.com/&gt;buy lasix uk&lt;/a&gt;

real cheep cialis

&lt;a href=https://vsamoxilv.com&gt;

protocol for cialis

&lt;a href=https://vscialisv.com/&gt;cialis without a doctor's prescription

cialis history

&lt;a href=https://vsviagrav.com/&gt;viagra online

cialis first time users

https://vslevitrav.com/ - levitra super active reviews

cialis online england soybealo

Propecia . 5 Mg Eod TEWASTOSTUTS &lt;a href=https://xbuycheapcialiss.com/&gt;generic cialis&lt;/a&gt; HexOrierse Cialis In Welchen Landern Rezeptfrei

Založení soukromé mateřské školky

Dobrý den, planuji si založit soukromou školku, mohu požádat o veškeré informace k jejímu založení ( podmínky založení, postup, potřebné vzdělání, atd. ) Děkuju moc a hezký den:)

Re: Založení soukromé mateřské školky

https://mojedetskaskupina.cz/jak-na-detskou-skupinu/

Re: Založení soukromé mateřské školky

Dobrý den, nabízíme případně poradenství.
Kontakt přes email: info@jesle.eu

Mgr. Václav Hampl
Síť mateřských škol ProFamily

Založení jeslí

Dobrý den, přemýšlím o založení jesliček nebo školky s alternativní výukou. Chtěla jsem se zeptat, jestli se momentálně nabízí nějaká dotace na výstavbu nebo rekonskrukci, protože přeci jenom, je to veliká investice, a tak se zajímám i o možné dotační programy.
Předem moc děkuji za odpověď.
Hezký den,
Dokoupilová

Re: Založení jeslí

Dobrý den, nabízíme případně poradenství.
Kontakt přes email: info@jesle.eu

Jesličky

Dobrý den. Rádi bychom získali informaci k založení jesliček. Máme představu o nemovitosti. Takže koupi, rekonstrukci a vše potřebné. Mohla bych Vás požádat o zaslání bližších informací? :-) Děkuji, Jana

Přidat nový příspěvek

pomoc s jeslemi

Dobrý den,
sháním informace o založení jeslí ( od přímého začátku - stavby nebo rekonstrukce - do konce). Mám určitou představu a potřebovala bych si to promyslet, zdali se do toho pustit či nikoli. Předpokládám, že je to záležitost minimálně dvou let, proto se začínám zajímat už nyní, pokud tedy není ještě pozdě. :o)

Děkuji za informace. 
Moc zdraví Centková M.

 
 

Re: pomoc s jeslemi

Dobrý den, 

vzhledem k tomu, že celý systém péče o děti a předškolní vzdělávání prochází velkou změnou a je nově silně dotován z ESF (mikrojesle, dětské skupiny) je rozumné zakládat nové zařízení na základě dotace. Odpověď jsem Vám zaslala emailem. 

jesle.eu

LS

 

Založení soukromé školky

Dobrý den,

již nějakou dobu uvažujeme s manželkou o založení soukromé školky v Praze a teď se začínáme dívat na požadavky, které musí školka splňovat. Bohužel se nám nedaří najít nikde soupis, popřípadě postup jak školku založit, popřípadě jaké hygienické a kvalifikační požadavky splnit. Nedisponujete náhodou takovýmto postupem, popřípadě, nemáte kontakt na někoho, kdo by se v této problematice orientoval?

 

 

Založení soukromé školky

Dobrý den, nabízíme případně poradenství.
Kontakt přes email: info@jesle.eu

Mgr. Václav Hampl
Síť mateřských škol ProFamily

 

 

Re: Založení soukromé školky

Dobrý den, 

děkuji za odpověď. Poradenství bychom případně využili - nyní hledáme vhodné prostory a jsme ve fázi plánování. Rád bych si ale ujasnil, že rozumím technickému postupu.

Jako první věc je zařídit živnostenský list na základě https://firmy.finance.cz/zivot-podnikatele/start/obsahove-naplne-zivnosti/volne/du6698-72-72-mimoskolni-vychova-a-vzdelavani-poradani-kurzu-skoleni-vcetne-lektorske-cinnosti/

Další krok by bylo založení s.r.o.

Následně přichází na scénu prostory a hygienické podmínky. Stravování bychom delegovali na společnost zaměřenou na tuto činnost - například Bionea, tudíž nejhorší hygienické podmínky bychom nepotřebovali splnit.

Bohužel ale nevím, zda-li je potřeba někde dostat razítko, že prostory splňují podmínky - tudíž někde se zaregistrovat, či zda-li stačí zaregistrovat provozovnu na živnostenském úřadě a otevřít. Nikde se mi nedaří dohledat, že by bylo explicitně vyžadováno povolení, ale zase se mi nezdá, že by nebylo potřeba razítko.

Mohli bychom se případně sejít a pobavit se o tom, co je potřeba?

S pozdravem,
--
Jakub Kovář

 

 

Re: Založení soukromé školky

Dobrý den, 

zasílám kladnou referenci: S panem Hamplem jsme se setkali v rámci konzultací týkajících se založení soukromé školky. Během 4 hodin jsme navštívili 3 školky ve kterých jsme se dozvěděli nezbytné informace pro založení a provoz soukromé školky. V rámci konzultace jsme dostali nezbytné rady čemu se vyvarovat a na co se naopak zaměřit. Pan Hampl má velké znalosti v problematice mateřských škol a absolvovanou konzultací naše spolupráce teprve začíná.

S pozdravem Jakub Kovář